وبگاه شخصی نورمحمد تربتي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
آب در تغذیه دام دکتر نورمحمد تربتی نژاد ، مهندس وحید کریمی 1392 دانشگاه علوم کش 
اصول نگهداری و پرورش گوزن دکتر نورمحمد تربتی نژاد ،مهندس وحیده رزم آذر 1389 دانشگاه علوم کش 
چربی در تغذیه دام دکتر نورمحمد تربتی نژاد، مهندس فرید مسلمی پور دانشگاه علوم کش 1389 
تغذیه گوسفند داشتی دکتر نورمحمد تربتی نژاد، مهندس محمد مهدی شریف حسینی موسسه آموزش عال 1386 
کاربرد نمره وضعیت بدنی (BCS) و ارزیابی تیپ در پرورش گاو شیری دکتر نورمحمد تربتی نژاد، مهندس جلیل قاسمی نژاد موسسه آموزش عال 1387 
فرهنگ علوم دامی- بیو تکنولوژی فراورده های دامی دکتر نورمحمد تربتی نژاد، مهندس علی خسروی موسسه آموزش عال 1387 


  بازديد : 32826
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان