وبگاه شخصی نورمحمد تربتي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انجمن علوم دامی  ایران هیات مدیره انجمن علوم دامی شاخه شمال کشور 1390 ادامه دارد 


خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
مجله پژوهش در نشخوارکنندگان عضو هیات تحریریه 18/10/1391  
مجله پژوهش در نشخوارکنندگان عضو هیات تحریریه 18/10/1391  
مجله پژوهشهای علوم دامی- دانشگاه ساری عضو هیات تحریریه 26/11/1390 ادامه دارد 
مجله علوم دامی ایران داور 1383 ادامه دارد 
مجله پژوهشهای علوم دامی- دانشگاه فردوسی  داور 1388 ادامه دارد 
Journal of Agricultural Science and Technology داور 1380 ادامه دارد 
انجمن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عضو 1386 ادامه دارد 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
شورای دانشگاه 1375 ادامه دارد 
شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 1392 ادامه دارد 
شورای پژوهشی دانشگاه 1383 1388 
شورای هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری 1391 ادامه دارد 
هیات ممیزه دانشگاه 1388 ادامه دارد 
هیات امنای برخی از موسسات آموزش عالی غیر دولتی 1388 ادامه دارد 
کمیته صلاحیت عمومی جذب اعضای هیات علمی 1388 ادامه دارد 
کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی 1387 ادامه دارد 
کمیته بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی دانشکده علوم دامی و ...  1390 ادامه دارد 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
رئیس دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیع گرگان 1377 1381 
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ- ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ 1376 1377 
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺰﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1375 1376 
مسئول راه اندازی و رئیس ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1374 1376 
رئیس آموزشکده کشاورزی دانشگاه مازندران شهر گنبد کاووس 1368 1370 
معاون آموزشی آموزشکده کشاورزی گنبد کاووس 1367 1368 
رئیس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ غیر دولتی ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ گرگان 1388-1385 1392-1389 
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ  گرگان 1377 1379 
- مسئول كميته دام و آبزيان جهاد سازندگي منطقه گرگان گرگان 1361 1364 
جانشين مسئول كميته كشاورزي جهاد سازندگي منطقه گرگان گرگان 1361 1364 
جانشين مسئول كميته كشاورزي جهاد سازندگي منطقه گرگان گرگان 1361 1364 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

نام دورهتاريخ تصويب دوره
دکتری تغذیه دام 1382 
طراحی و اخذ موافقت اصولی رشته های غیر کشاورزی(فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و معماری) در قالب دانشگاه جامع 1379 
مشارکت در تاسیس موسسه آموزش عالی غیر دولتی حکیم جرجانی- گرگان  
راه اندازی دانشکده علوم دامی 1375 


راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
مشارکت در راه اندازی واحد تحقیقاتی دام و طیور 20 درصد 1381 
راه اندازی واحد تحقیقاتی- آموزشی پرورش گوسفند 100 درصد 1389 


  بازديد : 19469
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان